NAJEMNE DOLOČBE IN POGOJI

1. DEFINICIJA

Izraz Free2rent v teh najemnih pogojih pomeni blagovno znamko, katere nosilec za Slovenijo je podjetje Fri rent d.o.o., Dečkova cesta 43, 3000 Celje in predstavlja dejanskega najemodajalca, natisnjenega v začetnem polju najemne pogodbe na prednji strani. Za najemno pogodbo, sklenjeno med Free2rent in najemojemalcem, ki se nanaša na vozilo, opisano na prednji strani, veljajo vsi najemni pogoji, ki so sestavni del pogodbe. Najemojemalec s svojim podpisom na najemni pogodbi potrdi, prizna in sprejme te najemne pogoje pričujoče pogodbe.

2. PREGLED VOZILA

Najemojemalec prejme vozilo, opisano v pogodbi, v pravilnem delovnem stanju, izpravno za uporabo, z nepoškodovano karoserijo in brez nepopolnosti, razen pomanjkljivosti, opažene in odražene na sami pogodbi o najemu ter pripadajočih obrazcih, ob trenutku prejema vozila. Vsa obstoječa škoda na vozilu je ob označbah na najemni pogodbi dodatno označena na vsaj enem od obrazcev: »Poročilo o stanju vozila« ali »Pre-rental inspection«, ki se vodi v elektronski obliki. Navedeni obrazci s podpisom najemojemalca postanejo del najemne pogodbe ter se smatrajo kot brezpogojno strinjanje s stanjem vozila. V primeru, da najemojemalec opazi kakršno koli odstopanje stanja najetega vozila, ki se ne odraža v omenjenih obrazcih ali najemni pogodbi, je dolžan to sporočiti najemni izpostavi takoj po prevzemu vozila in preden zapusti najemno izpostavo. Kasneje sporočena opažanja o poškodbah se smatrajo kot novonastala škoda na vozilu. Obrazci so na voljo najemojemalcu v fizični obliki ali pa posredovani na njihov e-poštni naslov.

3. POOBLAŠČENI VOZNIK

Za uporabo vozila je pooblaščen najemojemalec. Poleg najemojemalca lahko vozilo vozi tudi dodatni voznik, naveden na najemni pogodbi, pooblaščeno osebje v primeru najema za poslovne namene ali drugi vozniki, pravilno navedeni s svojim polnim imenom na obrazcu pogodbe, vsi s privolitvijo Free2rent. Kadar vozilo vozi eden ali več dodatnih voznikov, Free2rent lahko zaračuna stroške upravljanja za posamičen najem, skladno s tarifo, opredeljeno s trenutno veljavnim cenikom najemodajalca, ki je na volja na vpogled v vseh izpostavah Free2rent. Vsak voznik vozila mora imeti veljavno vozniško dovoljenje, kakor se zahteva v Sloveniji in mora izpolnjevati Free2rent zahteve o minimalni starosti voznika 21 let (23 let za določene skupine vozil, katerih vozila presegajo nabavno vrednost 30.000,00 EUR) oziroma posedovanju vozniškega dovoljenja najmanj dve leti. Za voznike mlajše od 26 let se obračuna dodatek za mladega voznika v višini 8,00 EUR / dan oz. največ 80,00 EUR za celotno obdobje najema. Najemojemalec in/ali pooblaščeni voznik mora ob prevzemu vozila, ali ob morebitnem nastopu okoliščin, opredeljenih v 23. Členu zakona o pravilih cestenga prometa, izjaviti svoj status glede težjih prekrškov, za katere zakon predvideva zaseg vozila in sicer ne glede na lastništvo. V primeru ugotovitve, da je bil najemojemalec in/ali pooblaščeni voznik v zadnjih dveh letih najmanj trikrat pravnomočno kaznovan za prekrške, navedene v omenjenem členu, predaja vozila ni mogoča. V kolikor se najemojemalec in/ali pooblaščeni voznik glede svojega statusa krivo opredeli je v primeru morebitnega zasega vozila odgovoren za vso povzročeno škodo. Odgovornost povrniti škodo najemnika obvezuje ne glede na to, kdo je v trenutku storitve prekrška, ki je bil razlog za zaseg, upravljal vozilo in velja tudi po prenehanju, če je do zasega prišlo v času, ko je na podlagi najemne pogodbe lahko uporabljal zaseženo vozilo. Za vzpostavitev odgovornosti in izračun škode se uporabljajo splošna pravila obligacijskega prava.

4. UPORABA VOZILA

Vozilo se sme uporabljati samo v običajnem cestnem prometu. Prepovedano je: vožnja izven cestišča, vožnja v okviru tečajev avtošole, priprava na moto športne prireditve ali sodelovanje na moto športnih prireditvah, uporaba dirkalnih stez, tudi če so odprte širši javnosti za testiranje in vajo, oddaja vozila v podnajem, prevoz nevarnih snovi z vozilom, prevoz ilegalnega blaga v nasprotju s predpisi, prevoz oseb ali lastnine proti plačilu, vleka prikolic ali drugih vozil, razen če je vozilo ob predaji opremljeno z vlečno kljuko, vožnja vozila pod vplivom alkohola, pomirjeval, uspavalnih sredstev ali katerihkoli drugih snovi, ki lahko vplivajo na voznikovo sposobnost upravljanja z vozilom, kakor tudi vsakršna druga morebitna zloraba. Najemojemalec/voznik mora upoštevati navodila za uporabo, zlasti glede uporabe izključno opredeljenega goriva, skrbeti mora za ustrezen nivo olja in sredstva proti zmrzovanju v vozilu, ustrezen pritisk v pnevmatikah ter upoštevati vse veljavne pravne določbe za upravljanje z vozilom. Za okvare ali novonastale napake oz. poškodbe na vozilu, ki so posledica uporabe vozila v neskladju z navodili, uporabe napačnega goriva ali uporabe napačne količine oz. neustreznega tipa ostalih tekočin, potrebnih za normalno delovanje vozila, nosi vso odgovornost najemojemalec. Za posredovanje v tovrstnih primerih najemodajalec lahko obračuna vse nastale dodatne stroške ter administrativni dodatek 100 EUR v primeru, da za izvedeno posredovanje temelj ne obstaja, je najemnik dolžan poravnati vse nastale stroške, katerim se prišteje dodatek 100 EUR. Vozilo mora uporabnik uporabljati v smislu normalne uporabe vozila. Števec kilometrov prične teči od trenutka ko najemnik prevzame ključe vozila in se konča, ko najemik vrne vozilo dogovorjeni Free2rent izpostavi ob dogovorjenem času.

Izraz »Neomejeni kilometri« uporabljen na najemni pogodbi in v Splošnih pogojih pomeni, da najem vključuje do 500 km na dan; izraz »omenjeni kilometri« uporabljen na najemni pogodbi in splošnih pogojih pomeni, da najem vključuje do 100 km na dan oziroma 3000 km na mesec. Vsak presežen kilometer se obračuna kot je opisano v točki 13.

Posamezna vozila so vključena v sistem sledenja vozil (ki beleži ter shranjuje lokacije posameznih vozil skozi časovno obdobje) – z namenom zagotavljanja varnosti, zagotavljanja kvalitete storitev ter možnosti lociranja vozila v primeru odtujitve vozila. Podatki, pridobljeni s sledenjem, so lahko uporabljeni tudi za razjasnitev drugih okoliščin, ki bi za najemodajalca ali tretje osebe lahko predstavljale premoženjsko ali kakršnokoli drugo obliko škode. Družba Fri rent d.o.o. je v primeru prejema upravičene, na zakonu utemeljene zahteve državnega organa za konkreten primer, hranjene podatke dolžna predati državnemu organu, skladno z veljavno zakonodajo.

5. PARKIRANJE VOZILA

Kadar vozilo ni v uporabi, mora biti zaklenjeno. Ko najemojemalec zapusti vozilo, mora vzeti ključe in dokumente vozila s sabo in jih hraniti na mestu, ki ni dostopno nepooblaščenim osebam. Iz vozila morajo biti odstranjeni predmeti, ki bi lahko povzročali dodatno tveganje za vlom v vozilo, kadar vozilo ni fizično zavarovano. Poleg tega je potrebno upoštevati vse morebitne posebne zakonske ali upravne predpise za parkiranje vozil v nekaterih območjih.

6. DOLOČBA O PREPOVEDI VSTOPA

Vstop s Free2rent vozili, najetimi v Sloveniji, je dovoljen samo v države Evropske unije, razen v Bolgarijo, Romunijo, Baltiške države, Rusijo, Belorusijo, Ukrajino, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno Goro, Albanijo, Turčijo. Vendar pa je vstop dovoljen na Hrvaško, Norveško, Švico, Liechtenstein, Monako, Andoro in Gibraltar. Vstop v katerokoli drugo državo brez izrecnega pisnega dovoljenja Free2rent velja za prekršek in ima za posledico takojšnjo prekinitev najemne pogodbe. Free2rent bo tako vozilo prijavil kot odtujeno in policija, obmejna policija in druge osebe, ki jih pooblasti Free2rent, lahko zaplenijo vozilo, najemojemalec pa bo odgovoren za vso izgubo in stroške. V državah, v katere Free2rent ne dovoli vstopa, odkup odgovornosti za primer nezgode ali kraje(LDW , Top LDW ali Super LDW) NE VELJA. S kršitvijo teh potovalnih omejitev najemojemalec nosi odgovornost za celotno vrednost vozila v primeru poškodbe, kraje in/ali konverzije.

7. VRAČILO VOZILA

Najemojemalec prevzame vozilo v dobrem stanju in tehnično brezhibno in mora vozilo vrniti v enakem stanju, na dogovorjeno mesto najkasneje do dogovorjenega časa (s toleranco 59 minut) skupaj z vsemi pnevmatikami, orodjem, dokumenti, ključi in opremo, razen običajne obrabe, ki nastane pri razumni uporabi. Če ima tehten razlog, lahko Free2rent zahteva predhodno vračilo vozila ob navedenem času ali nemudoma, kar pomeni prekinitev najemne pogodbe brez predhodnega obvestila. Če najemojemalec ignorira tako zahtevo, ima Free2rent pravico, da odda prijavo na policijo in doseže, da policija ali drugi pooblaščeni organ vozilo zapleni. Nepooblaščeno podaljšanje (t.j. če Free2rent za podaljšanje ne izda pisnega potrdila) najemnega obdobja ima lahko za posledico zvišanje stroškov dnevnega najema za 75,00 EUR na dan za vozila skupine MCMN do CLMR in 100,00 EUR na dan za vozila skupine CWMR do XFAR.

Nobenega vozila ni dovoljeno vrniti Free2rent izven uradnih ur, niti ga najemojemalec ne sme vrniti drugam, kot Free2rent izpostavi v času uradnih ur, razen v primeru, ko najemojemalec in Free2rent skleneta pisni dogovor, ki opredeljuje drugo mesto in čas vrnitve. Neupoštevanje zgoraj opisanega postopka pomeni avtomatsko podaljšanje najemne pogodbe, dokler najemodajalec ne prevzame vozila. V zvezi z vračilom vozila izven uradnih ur je najemojemalec osebno in v celoti odgovoren za morebitno nesrečo, poškodbe, izgubo ali krajo vozila ter celotne stroške v zvezi s takim dogodkom do trenutka prevzema vozila s strani Free2rent ali njegovega pooblaščenca. Ta določba velja ne glede na to ali je najemojemalec vrnil ključe oziroma dokumente Free2rent ali ne. Če je vozilo vrnjeno v očitno zanemarjenem stanju v smislu čistosti vozila, se najemojemalcu zaračuna 150,00 EUR (ali več, če Free2rent lahko to dokaže) za vsako izredno čiščenje vozila.

8. DOLŽNOSTI NAJEMOJEMALCA/VOZNIKA PO POŠKODBI, IZGUBI ALI OKVARI

V primeru nesreče ali podobnega dogodka mora najemojemalec/voznik – po zavarovanju kraja in oskrbi s prvo pomočjo – ukreniti vse potrebno, da se izogne dodatni škodi in da zavaruje dokazni material, zlasti pa mora zagotoviti:
a.) da se nemudoma pokliče policijo, tudi če gre za manjšo nesrečo,
b.) zbiranje informacij za Free2rent in sicer imena ter naslove vseh oseb in vseh morebitnih prič, kakor tudi registrske številke, naziv zavarovalnice in številke zavarovalnih polic vseh vpletenih vozil in poskrbeti, da se nariše skica,
c.) da za Free2rent ni podana nobena izjava o prevzemu odgovornosti in
d.) izvedbo ustreznih varnostnih ukrepov za vozilo.

Najemojemalec/voznik mora o vsaki posamični nastali škodi ali izgubi nemudoma obvestiti najbližjo Free2rent izpostavo in poleg tega v roku 24 ur po takem dogodku osebno in v celoti ter resnicoljubno izpolniti Free2rent škodni obrazec. Obrazcu je treba priložiti policijska potrdila. V primeru kraje mora najemojemalec/voznik v roku 24 ur navedeni Free2rent izpostavi dostaviti ključe in dokumente vozila. Najemojemalec/voznik izjavlja, da bo tudi v prihodnjih obravnavah zadeve podprl Free2rent in njegovo zavarovalnico. Če vozila ni mogoče več varno upravljati ali je njegova uporaba omejena zaradi okvare, mora najemojemalec/voznik izvesti ustrezne varnostne ukrepe in se z najbližjo Free2rent izpostavo dogovoriti o nadaljnjih ukrepih oziroma mora – izven uradnih ur – v dani situaciji kar najbolje zaščititi interese Free2rent.

9. ODGOVORNOST NAJEMOJEMALCA

V času najema je najemojemalec odgovoren za vso nastalo škodo na vozilu ali izgubo vozila vključno z deli in opremo. V primeru večjih poškodb na vozilu, ki presegajo znesek odgovornosti najemnika, ali v primeru, ko najemnik nima sklenjenega zavarovanja poškodb na vozilu, se lahko škoda na vozilu izračuna na podlagi ocene stroškov popravila, ki se jim prišteje amortizacija vozila, ali na osnovi največje nadomestne vrednosti v primeru kraje ali izgube vozila. Poleg tega najemojemalec krije tudi stroške vleke in cenilca, izpad možnosti nadaljnje izposoje, upravno-administrativne stroške v višini 60,00 EUR (ali več, če jih Free2rent lahko dokaže) za obravnavo postopkov in druge nastale stroške. V primeru manjših poškodb na vozilu se strošek popravila poškodb zaračuna po »Ceniku manjših poškodb«, ki je na voljo in objavljen na vsaki najemni lokaciji. V primeru novonastalih poškodb je najemnik dolžan posredovati kopijo osebnega dokumenta ter vozniškega dovoljenja, ki ga najemodajalec lahko uporabi izključno za reševanje škodnega primera. Ob predaji vozila drugim osebam, vključno z dodatnimi vozniki – skladno s točko 3 – je najemojemalec še vedno odgovoren za izpolnjevanje pogojev te najemne pogodbe in za ravnanje drugih oseb, kakor da bi šlo za njegovo/njeno ravnanje.

10. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Najemojemalec lahko do neke mere zmanjša svojo odgovornost – po točki 9 – za posamičen dogodek bodisi z odkupom odgovornosti LDW (zmanjšanje odgovornosti v primeru novonastalih poškodb in/ali kraje), razen, kot je predpisano v točki 11. To se zabeleži v poljih »Zavarovanja« na prvi strani najemne pogodbe in se obračuna po ustrezni tarifi. Višina normalne pogodbene odgovornosti najemojemalca za krajo vozila ter za vse druge vrste škode je prikazana v ustreznih poljih pod »Odbitna franšiza« oz. »odgovornost najemnika«. Najemojemalec lahko ob predpogoju, da predhodno že zmanjša svojo odgovornost z nakupom produkta Top LDW ali Super LDW, dodatno lahko zavaruje tudi gume in stekla z dokupom produkta»Tyre&Glass«. Z dokupljenimi produkti za zmanjšanje odgovornosti je kritje najemojemalca in potnikov skladno s pogoji zavarovalne police, ki jo sklene najemodajalec. Podatki o pogojih, tarifah in izjemah so na voljo pri Free2rent. Omejitev odgovornosti za primer nezgode velja le za poškodbe na karoseriji vozila in ne velja v nobenem primeru, kot podrobno opredeljeno s točko 11, kadar je bilo vozilo uporabljeno v neskladju z navodili o uporabi in/ali v neskladju s temi najemnimi določbani in pogoji.

11. NEVELJAVNOST OMEJITVE ODGOVORNOSTI

Omejitev odgovornosti po točki 10 ne velja v primeru, da najemojemalec/voznik prekrši pogoje iz katerekoli od točk 2 do 8. Zlasti omejitev odgovornosti ne velja v primeru, če ne pokliče policije v primeru poškodbe ali kraje vozila – ne glede na to, ali je vpletena tretja oseba ali ne – in s tem Free2rent odvzame možnost, da zadevo razjasni nepristransko; v primeru, da je vozilo upravljala nepooblaščena oseba, skladno s točko 3; v primeru kršitve določbe o prepovedi vstopa skladno s točko 6; v primeru upravljanja z vozilom pod vplivom alkohola, pomirjeval, uspaval ali katerihkoli drugih snovi, ki lahko vplivajo na voznikovo sposobnost upravljanja z vozilom, kar ima za posledico poškodbo ali izgubo vozila. Omejitev odgovornosti ne velja, če ključ vozila in/ali dokumenti vozila niso vrnjeni Free2rent najemni izpostavi, pri kateri je bilo vozilo najeto. Omejitev odgovornosti po točki 10 prav tako ne velja v primerih, kadar obstaja precejšnja verjetnost, da je bila škoda povzročena namerno ali zaradi očitne malomarnosti. Posledica neveljavnosti omejitve odgovornosti je polna odgovornost najemojemalca, skladno s točko 9.
Zavarovanje ne krije škode na zavarovanem vozilu v primerih: poškodovanja ali uničenja motorja in drugih delov vozila zaradi izgube olja ali hladilne tekočine pri vožnji po poškodovanju vozila; zaradi izgube pogonskega goriva ali uporabe napačnega tipa goriva; zaradi izgube ali uporabe napačnega tipa tekočine ad-blue v vozilih z uporabo te tehnologije; zaradi izgube ali uporabe napačnega tipa olja iz motorja, menjalnika ali diferenciala ter hladilne tekočine iz kateregakoli razloga; škode, ki jo povzroči tovor; škode zaradi obratovanja pred končnim popravilom; škode zaradi kršitve zakonitih in tehničnih predpisov ter pravil, tehničnega izkoriščanja vozila in zaščitnih ukrepov; škode, ki nastane pri prevozu z drugim vozilom po kopnem, rekah, jezerih in morju; škode zaradi izgube ali poškodovanja kodne kartice in/ali ključev vozila, škode, ki je posledica vseh oblik obrabe, trganja, abrazije, erozije, kavitacije ipd. Vse naštete poškodbe imajo za posledico neveljavnost omejitve odgovornosti in s tem polno odgovornost najemojemalca, skladno s točko 9. Zavarovanje v nobenem primeru ne krije škode zaradi poškodb pnevmatik ter oljnega korita. Te poškodbe in škoda gredo vedno v breme najemnika in se izračunajo na podlagi dejansko nastalih stroškov ter predvidenega izpada dohodka, kot posledica takega škodnega dogodka.

12. ZAVAROVANJE

Tarife najema vključujejo avtomobilsko zavarovanje odgovornosti do tretjih oseb v določenih okvirih – najmanj – skladno z zakonskimi zahtevami oziroma kot je navada v državi registracije ali najema vozila. Vsako Free2rent vozilo, registrirano v Sloveniji, je zavarovano za 3.700.000,00 EUR z DDV za škodo zaradi smrti, telesne poškodbe in prizadetega zdravja, ki izvira iz posamičnega škodnega dogodka ter 750.000,00 EUR z DDV za škodo zaradi uničenja ali poškodovanja, vendar je omejeno na 12.500,00 EUR z DDV na osebe za primer smrti oz. 25.000,00 EUR z DDV za primer invalidnosti zaradi posledic nezgode. To zavarovanje ne krije morebitne materialne škode v ali na vozilu. Najemojemalec lahko z odkupom produkta PAI (v skladu s trenutno veljavnim cenikom) dodatno zavaruje potnike v vozilu, ki so v primeru nezgode, ki bi jo zakrivil najemnik, ali kdo od pooblaščenih voznikov v skladu s točko 3, upravičeni do denarne odškodnine v primeru trajne invalidnosti ali smrti. Podatke v zvezi s tem je mogoče dobiti v Free2rent izpostavah, vključno z zneski zavarovanja, premijami, drugimi pogoji in podatki o zavarovalnici sami. Izbira najemojemalca se označi z vpisom »sprejmem« v ustreznem delu polja in vpisom ustreznega plačila v polje na prvi strani najemne pogodbe.

13. FINANČNE OBVEZNOSTI NAJEMOJEMALCA

Po vračilu vozila mora najemojemalec Free2rent plačati celoten znesek, ki izhaja iz podatkov, navedenih na prvi strani pogodbe. To vključuje poravnavo morebitnega primanjkljaja goriva ob vračilu vozila, ki se obračuna v skladu s trenutno veljavnim cenikom najemodajalca. Predhoden odkup polnega rezervoarja goriva je možen od sklenitvi najemne pogodbe in se obračuna po trenutno veljavnem ceniku dodatnih storitev. Prav tako to velja za morebitno prekoračitev omejitve kilometrine, ki je predpisana v točki 4, pri čemer se vsak dodatni oziroma prekoračeni kilometer obračuna po ceni določeni z izbranim cenikom, ki je predpisan na pogodbi oziroma s ceno 0,20 EUR + DDV, če le ta ni določena s predpisanim cenikom. Če vozilo ni vrnjeno pravočasno, najemojemalec plača dogovorjeno tarifo za vsak dodatni začeti dan. Če je bila prvotno dogovorjena posebna tarifa s časovno omejitvijo, se celoten najem od začetka obračuna po standardni tarifi, ki velja od datuma, ko najemojemalec prevzame vozilo. Nadalje najemojemalec plača Free2rent vso škodo na vozilu, ki je ne krije zavarovalnica. To vključuje poškodbe notranjosti (ožganine od cigaret itd.) in druge opreme, kakor tudi poškodbe zaradi nepravilne uporabe in obremenitve. Najemojemalec Free2rent plača vse stroške, vključno s polno vrednostjo vozila v primeru poškodb in/ali kraje, če je do tega prišlo zaradi najemojemalčeve kršitve določbe v zvezi z zaščito vozila pred samodejnim zagonom motorja in nepooblaščeno uporabo. Zgornje velja za vse primere, tudi za primer, ko je bila odgovornost najemnika zmanjšana z odkupom produkta LDW. V primeru nezgode, kjer je za poškodbe vozila odgovorno drugo vozilo oziroma voznik in najemojemalec ne izpolni vseh postavk opisanih v točki 8, najemojemalec odgovarja za nastalo škodo na vozilu v polni vrednosti poškodbe, določeni kot opisano v točki 9. Najemojemalec ob sklenitvi pogodbe predloži svojo kreditno kartico (v primerih najema vozila, katerega nabavna vrednost presega 30.000,00 EUR, mora najemnik predložiti dve ločeni kreditni kartici), katero izpostava Free2rent ustrezno predavtorizira z dvema ločenima predavtorizacijama- eno s predvidenim končnim zneskom po najemni pogodbi ter drugo z zneskom odgovornosti najemnika, čemur se prišteje do 20% za primer dodatnih stroškov, ki jih je vnaprej nemogoče predvideti. V primeru plačila stroškov najema s kreditno ali bančno kartico podpis imetnika kartice velja kot pooblastilo, da se za celoten znesek bremeni njegova/njena kreditna ali bančna kartica. To pooblastilo velja tudi za nadaljnje terjatve iz naslova sprememb najema, škodnih zahtevkov, prometnih kazni in morebitnih stroškov vleke. V primeru nesreče, poškodbe, izgube ali kraje vozila mora najemojemalec dati in podpisati dodatni dokument za bremenitev kreditne kartice, preko katerega se bremenijo vsi dodatni stroški iz naslova takega dogodka. Na vse obračunske postavke se obračuna DDV, ki se prišteje k obračunskim postavkam, navedenim v najemni pogodbi, po stopnji, ki velja v trenutku izdaje računa za najem. Plačilni pogoji: kreditna ali debetna kartica ter gotovina ob opravljeni storitvi ali po izstavljeni fakturi v roku 8 dni (v kolikor ni drugače dogovorjeno v pisni obliki med najemodajalcem in najemojemalcem). Free2rent si pridržuje pravico, da zaračuna mesečne obresti v višini do 2 % na vse zapadle zneske najema in tudi stroške zavarovanja plačila ter izterjatve. Neupoštevanje plačilnih pogojev pomeni kršitev najemne pogodbe.

14. ODGOVORNOST Free2rent

Free2rent skuša zagotoviti popolno stanje vozila in izvedbo rezervacij in dostav skladno z dogovori, vendar v zvezi s tem ne prevzema nobene odgovornosti. Zlasti ne prevzema nobene odgovornosti za posledično izgubo ali terjatve tretjih oseb – razen v primeru namere ali očitne malomarnosti. Če vozilo ni na voljo in ni mogoče zagotoviti nadomestnega vozila v roku 60 minut ali v primeru zamude pri dogovorjeni dostavi za tak čas, ima najemojemalec pravico do odstopa pogodbe. Free2rent ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno škodo, ki jo povzroči napaka, defekt ali okvara, nastala zaradi mehanske okvare na vozilu. Če se lastnina najemojemalca/voznika ali drugih potnikov poškoduje ali izgubi v ali na vozilu oziroma predhodno v izpostavi Free2rent, med ali po najemu, Free2rent prevzame odgovornost samo v primeru, da je mogoče dokazati namero ali očitno malomarnost. Za vse druge škodne zahtevke, ki temeljijo na kateremkoli pravnem razlogu, nedvoumni ali temeljni kršitvi pogodbe, Free2rent prevzame odgovornost samo v primeru namere ali očitne malomarnosti, vendar samo do višine škode, ki je tipična za pogodbo in predvidljiva.

15. VAROVANJE PODATKOV

Najemojemalec se strinja, da Fri rent d.o.o. (nosilec blagovne znamke Free2rent za Slovenijo), Dečkova cesta 43, 3000 Celje in druga Free2rent podjetja, vključno s tujimi družbami, shranijo in posredujejo njegove/njene osebne podatke skladno s slovensko zakonodajo. Nadalje se najemojemalec strinja, da se njegovi/njeni osebni podatki shranijo in posredujejo tudi v tujino, za namene pošiljanja naših informacij o storitvah Free2rent podjetij in njihovih tržnih partnerjev.

16. SPREMEMBE

Vse novosti ali spremembe teh najemnih pogojev so na voljo pri Free2rent najemni izpostavi, kjer je bilo vozilo najeto. Najemojemalec s svojim podpisom tega dokumenta izjavlja, da priznava in sprejme vse novosti ali spremembe teh najemnih pogojev in pogojev te pogodbe. V primeru razlike med najemnimi pogoji in novostmi ali spremembami najemnih pogojev prevladajo novosti in spremembe najemnih pogojev.

17. ZAKONSKA IN SODNA PRISTOJNOST

Za najemno pogodbo in najemne pogoje veljajo zakoni Republike Slovenije. V primeru razlik med slovenskim in angleškim besedilom te pogodbe in vseh njenih sestavnih delov prevlada slovensko besedilo. Spremembe pogojev te pogodbe niso veljavne, če jih stranki ne potrdita v pisni obliki. Če se izkaže, da je ena ali več določb te pogodbe neveljavnih, druge določbe še vedno ostanejo v polni veljavi. Pristojno sodišče v Celju ima vso in izključno pristojnost za reševanje vsakršnega morebitnega spora med strankami v zvezi s to pogodbo.